Raspberry

510 tekstów – auto­rem jest Ras­pber­ry.

Iść do przo­du nie zaw­sze oz­nacza iść wyz­naczo­nymi ścieżka­mi.
Zmiana kierun­ku myśle­nia, dla mnie równa się zmianie otocze­nia.
Bądź z ty­mi, którzy cię pod­noszą, a nie z ty­mi którzy cze­kają na twoją porażkę.

Dob­rej no­cy, mi­mo te­go że śpi­my krócej.

A. 

myśl
zebrała 2 fiszki • wczoraj, 23:54

Daj od­ro­binę nadziei na lep­szy świat, tym którzy w niego zwątpi­li, a zo­baczysz słońce na­wet w naj­bar­dziej po­nury dzień. 

myśl
zebrała 3 fiszki • przedwczoraj, 23:17

Wiosną zde­cydo­wanie łat­wiej od­dychać, a na­wet żyć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • przedwczoraj, 20:37

Nie za­mie­rzam spi­nać moich czte­rech li­ter dla ko­goś, kto nie jest te­go wart. Zro­bię to dla siebie, dla swo­je­go szczęścia i dla włas­nej sa­tys­fak­cji. Nie będę już nig­dy więcej żyła pod dyk­tando [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 marca 2017, 17:06

Uśmiech proszę!

Ktoś mnie dziś za­pytał o to dlacze­go mam tak ra­dos­ny głos, od­po­wie­działam krótko: jes­tem szczęśli­wa. Za­miast to pow­tarzać jak man­trę, zaczęłam praktykować.
Myślę, że większość moich pop­rzed­nich tek­stów to była tyl­ko "sucha" motywacja, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 17 marca 2017, 19:44

* * *

Ludzie mówią mi, że faj­nie by było mieć ko­goś. Mówią, że jes­tem ład­na, zgrab­na i nie po­win­nam być sa­ma. Lecz w moim życiu po raz ko­lej­ny oka­zało się, że nie mogę mieć [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 13 marca 2017, 19:48

Spot­kałam na swo­jej drodze ludzi, którzy przes­ta­li bać się przegranej.
Te­raz już wiem nig­dy przeg­ra­ni nie będą.

A. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 5 marca 2017, 22:50

Nie było jeszcze miej­sca, w którym czułam się tak spo­koj­nie jak teraz.
Tu­taj czu­je się bez­pie­czna. Mogę być sobą i nikt nie śmie mnie oce­niać.

Dzień dobry.

Aleksandra. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 5 marca 2017, 06:05

Zam­knij oczy. Przes­tań wciąż do­pat­ry­wać się niedos­ko­nałości i błędów. Daj się po­nieść chwi­li. Pat­rz ser­cem. Do­tykaj duszą.
Tyl­ko te­raz, tyl­ko tu. Za­pom­nij o wszys­tkim.
Nie spiesz się. Nie pozwól by życie ci uciekło.

Dob­rej nocy.

A. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 4 marca 2017, 22:58

Czy war­to tra­cić czas na za­mawianie szczęścia?
Może czas coś zro­bić? Ruszyć z miejsca?
Nie cze­kać na lep­szy czas, no­wy dzień, no­wy miesiąc czy no­wy rok.
Nie liczyć na przy­padek i uśmiech lo­su.
Jeśli chcesz szczęścia, możesz je mieć.
Zacznij pra­cować na swo­je szczęście i nie cze­kaj na "jakąś" szansę czy "ja­kiś" znak.
Wszys­tko za­leży tyl­ko i wyłącznie od CIEBIE.

A.

Dobranoc. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 3 marca 2017, 23:32

Raspberry

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

wczoraj, 10:01natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Daj od­ro­binę nadziei na [...]

22 marca 2017, 20:12yestem sko­men­to­wał tek­st Nie za­mie­rzam spi­nać moich [...]

21 marca 2017, 20:34Cykam sko­men­to­wał tek­st Nie za­mie­rzam spi­nać moich [...]

17 marca 2017, 19:21Raspberry sko­men­to­wał tek­st Ludzie mówią mi, że [...]

17 marca 2017, 10:46wdech sko­men­to­wał tek­st Ludzie mówią mi, że [...]

16 marca 2017, 21:20yestem sko­men­to­wał tek­st Ludzie mówią mi, że [...]

14 marca 2017, 10:40wdech sko­men­to­wał tek­st Ludzie mówią mi, że [...]

6 marca 2017, 16:18natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Spotkałam na swo­jej drodze [...]

6 marca 2017, 13:48Whitename sko­men­to­wał tek­st Spotkałam na swo­jej drodze [...]

6 marca 2017, 08:45wdech sko­men­to­wał tek­st Spotkałam na swo­jej drodze [...]