Raspberry

607 tekstów – auto­rem jest Ras­pber­ry.

* * *

Jak byłam młod­sza, zna­jomości trwały znacznie dłużej i nie kończyły się tak na zaw­sze. Te­raz kiedy trochę doj­rzałam, nau­czyłam się od­chodzić od pew­nych ludzi. Od ludzi, którzy pot­ra­fią tyl­ko i wyłącznie zatruć [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 15 marca 2018, 14:15

I naj­lep­sze jest to, że zaw­sze mogę wrócić do swo­jej bez­pie­cznej przes­trze­ni, być sobą i cie­szyć się życiem.

A.

Dob­rej nocy. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 11 marca 2018, 00:49

Nie og­ra­niczaj swo­jego szczęścia do jed­nej oso­by. Szczęście to znacznie więcej niż myślisz.

A. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 5 marca 2018, 15:10

Mo­je życie składa się z kil­ku pokręco­nych mo­mentów, w których to upar­cie wierzę w szczęśli­we za­kończe­nia, i ludzi którzy mi tą wiarę nieus­tannie odbierają.

A. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 5 marca 2018, 15:06

Spokojnie

To nie jest tak, że nie chce te­go. Chciałabym bar­dzo, jed­nak nau­czyłam się przez te wszys­tkie la­ta, że nic na siłę. Chcesz iść? To idź. Spoj­rzę tyl­ko os­tatni raz. Pok­le­pię po ramieniu [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 3 marca 2018, 22:39

Są chwi­le gdy by­cie os­tatnim, nie oz­nacza po­rażki, a zwycięstwo.

A.

Śpij spokojnie. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 lutego 2018, 00:15

Od­wa­ga pro­wadzi mnie przez życie, jak mat­ka swo­je ukocha­ne dziecko.

A. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 21 lutego 2018, 15:54

Jeśli ktoś pos­ta­nowił o to­bie za­pom­nieć, nie przy­pomi­naj się mu.
Cza­sem naj­lep­sze co możemy zro­bić, to po pros­tu zniknąć z życia niektórych osób. Kiedyś do­ceniano walkę, dziś ludzie ce­nią so­bie obojętność i bier­ność.

A. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 18 lutego 2018, 13:51

Te­raz mu­sisz zro­zumieć, że pew­ne oso­by po­jawiają się w naszym życiu nie tyl­ko po to by je umi­lić, ale także uświado­mić nas o czymś. Uświado­mić nas o tym, że jes­teśmy więcej war­te i po­win­nyśmy od życia żądać cze­goś więcej niż tyl­ko te­go co dos­ta­jemy. Nie można bier­nie przyglądać się swo­jemu życiu.

A.

Dobranoc. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 15 lutego 2018, 22:43

Spokój ma tyl­ko ten co nie żyje.

A.

Dobranoc. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 10 lutego 2018, 23:12

Raspberry

Idę po swoje!

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Raspberry

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

16 marca 2018, 12:17kati75 sko­men­to­wał tek­st Jak byłam młod­sza, zna­jomości [...]

16 marca 2018, 12:14Raspberry sko­men­to­wał tek­st Jak byłam młod­sza, zna­jomości [...]

16 marca 2018, 09:32kati75 sko­men­to­wał tek­st Jak byłam młod­sza, zna­jomości [...]

15 marca 2018, 21:35Raspberry sko­men­to­wał tek­st Jak byłam młod­sza, zna­jomości [...]

15 marca 2018, 20:53yestem sko­men­to­wał tek­st Jak byłam młod­sza, zna­jomości [...]

15 marca 2018, 17:32fyrfle sko­men­to­wał tek­st Jak byłam młod­sza, zna­jomości [...]

15 marca 2018, 14:15Raspberry do­dał no­wy tek­st Jak byłam młod­sza, zna­jomości [...]

12 marca 2018, 22:33yestem sko­men­to­wał tek­st I naj­lep­sze jest to, [...]

11 marca 2018, 17:07Raspberry sko­men­to­wał tek­st I naj­lep­sze jest to, [...]

11 marca 2018, 11:47fyrfle sko­men­to­wał tek­st I naj­lep­sze jest to, [...]