Raspberry

496 tekstów – auto­rem jest Ras­pber­ry.

Nie jes­tem ni­kim, ale żeby być kimś w oczach in­nych trze­ba się trochę postarać. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 19 lutego 2017, 17:25

Jes­tem człowiekiem, który nig­dy nie zap­rzeczy iż pot­rze­buje miłości, ale nie będę się jej do­pat­ry­wać tam gdzie jej nie ma. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 19 lutego 2017, 17:19

Nie po­wielam ste­reotypów, bo wierzę w wyjątkowość. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 19 lutego 2017, 17:17

Cza­sem wys­tar­czy roz­mo­wa, na­wet z taką zu­pełnie obcą osobą, abyś spoj­rzała na świat inaczej.
Szcze­ra roz­mo­wa, w której nikt Cię nie oce­nia. Jes­teś jak naj­bar­dziej sobą, bo wiesz że nic nie stra­cisz od­kry­wając się.

Aleksandra. 

myśl
zebrała 8 fiszek • 18 lutego 2017, 01:38

Za każdym ra­zem czas płynie inaczej.
Dob­re chwi­le mi­jają szyb­ko, złe ciągną się w nieskończoność.
Dzięki Bo­gu, to tyl­ko złudze­nie ! I tak wszys­tko mi­nie ! 

Dzień dob­ry. Bar­dzo dob­ry będzie.

A. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 lutego 2017, 06:00

Mam ta­kie dni w swoim życiu, widzę trzy­nas­ty w ka­len­darzu, a mi­mo to uśmie­cham się. Wszys­tko mi le­ci z rąk, ale wciąż się z te­go śmieję. Wiele rzeczy nie idzie po mojej [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 7 fiszek • 13 lutego 2017, 22:48

Zi­ma też jest pot­rzeb­na, choćby po to by do­cenić lato. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 13 lutego 2017, 20:09

* * *

His­to­ria, która się za­kończyła nig­dy nie wróci. Wiesz od cza­su do cza­su możesz wspom­nieć o tym czy o tam­tym. Możesz się na­wet wzruszyć opo­wiadając ją. Z cza­sem jed­nak wiesz, że wca­le cię [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 12 lutego 2017, 22:02

Mała, wiesz dob­rze ile jes­teś war­ta. Nie pozwól by ktoś za ciebie o tym de­cydo­wał.
Głowa do góry i po­każ im na co cię stać! 

myśl • 11 lutego 2017, 17:10

Stra­ciłam mnóstwo cza­su, ale sens te­go co prze­de mną wciąż wy­raźnie widzę. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 11 lutego 2017, 17:08

Raspberry

'Wygrałam życie.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Reklama

Raspberry

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

20 lutego 2017, 08:42fyrfle sko­men­to­wał tek­st Historia, która się za­kończyła [...]

19 lutego 2017, 22:03Lowliness sko­men­to­wał tek­st Nie po­wielam ste­reotypów, bo [...]

19 lutego 2017, 03:01Julka 10 sko­men­to­wał tek­st Czasem wys­tar­czy roz­mo­wa, na­wet [...]

18 lutego 2017, 11:05yestem sko­men­to­wał tek­st Czasem wys­tar­czy roz­mo­wa, na­wet [...]

18 lutego 2017, 01:56Cris sko­men­to­wał tek­st Czasem wys­tar­czy roz­mo­wa, na­wet [...]

18 lutego 2017, 01:45Cris sko­men­to­wał tek­st Czasem wys­tar­czy roz­mo­wa, na­wet [...]

15 lutego 2017, 18:40Raspberry sko­men­to­wał tek­st Historia, która się za­kończyła [...]

14 lutego 2017, 21:17fyrfle sko­men­to­wał tek­st Historia, która się za­kończyła [...]

14 lutego 2017, 21:16fyrfle sko­men­to­wał tek­st Historia, która się za­kończyła [...]

14 lutego 2017, 10:37natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Zima też jest pot­rzeb­na, [...]