Raspberry

515 tekstów – auto­rem jest Ras­pber­ry.

Gdziekol­wiek jes­teś, przyjdź.
Poskładaj mnie jeszcze raz.
Ucisz mą niepew­ność, roz­wiej wątpliwości.
Udo­wod­nij, że nie ma już cze­go się bać.
Zat­rzy­maj czas i mnie. Świat się nie skończy.

A. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 24 kwietnia 2017, 00:33

Spróbować raz jeszcze.

Usiadłam w je­go głowie, nie py­tając o zgodę zna­lazłam całkiem wy­god­ne miej­sce.
Nie jes­tem do końca pew­na czy te­go właśnie chcę ? Zos­tałam te­raz us­ta­wiona w pier­wszym rzędzie. Nie jes­tem pew­na co [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 21 kwietnia 2017, 23:28

Wiel­kie rzeczy zaczy­nają się od małych kroków.

A. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 18 kwietnia 2017, 22:14

* * *

Wiesz to jeszcze nie to. Ja jes­tem pew­na, że kiedyś to poczu­je. Jes­tem prze­kona­na, że odołożę wa­liz­ki pew­ne­go dnia i z czys­tym su­mieniem po­wiem: "to tu". Myślałam, że już to miej­sce znalazłam, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 16 kwietnia 2017, 13:15

Mój dom jest tam, gdzie ser­ce moje.

Dob­rej nocy.

A. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 2 kwietnia 2017, 23:42

Iść do przo­du nie zaw­sze oz­nacza iść wyz­naczo­nymi ścieżka­mi.
Zmiana kierun­ku myśle­nia, dla mnie równa się zmianie otocze­nia.
Bądź z ty­mi, którzy cię pod­noszą, a nie z ty­mi którzy cze­kają na twoją porażkę.

Dob­rej no­cy, mi­mo te­go że śpi­my krócej.

A. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 25 marca 2017, 23:54

Daj od­ro­binę nadziei na lep­szy świat, tym którzy w niego zwątpi­li, a zo­baczysz słońce na­wet w naj­bar­dziej po­nury dzień. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 24 marca 2017, 23:17

Wiosną zde­cydo­wanie łat­wiej od­dychać, a na­wet żyć. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 marca 2017, 20:37

Nie za­mie­rzam spi­nać moich czte­rech li­ter dla ko­goś, kto nie jest te­go wart. Zro­bię to dla siebie, dla swo­je­go szczęścia i dla włas­nej sa­tys­fak­cji. Nie będę już nig­dy więcej żyła pod dyk­tando [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 3 fiszki • 21 marca 2017, 17:06

Uśmiech proszę!

Ktoś mnie dziś za­pytał o to dlacze­go mam tak ra­dos­ny głos, od­po­wie­działam krótko: jes­tem szczęśli­wa. Za­miast to pow­tarzać jak man­trę, zaczęłam praktykować.
Myślę, że większość moich pop­rzed­nich tek­stów to była tyl­ko "sucha" motywacja, [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 3 fiszki • 17 marca 2017, 19:44

Raspberry

Raspberry

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

24 kwietnia 2017, 14:34Whitename sko­men­to­wał tek­st Gdziekolwiek jes­teś, przyjdź. Poskładaj mnie [...]

22 kwietnia 2017, 14:40fyrfle sko­men­to­wał tek­st Spróbować raz jeszcze.  

22 kwietnia 2017, 12:31Whitename sko­men­to­wał tek­st Spróbować raz jeszcze.  

20 kwietnia 2017, 10:09Whitename sko­men­to­wał tek­st Wiesz to jeszcze nie [...]

20 kwietnia 2017, 01:19Cykam sko­men­to­wał tek­st Wielkie rzeczy zaczy­nają się [...]

19 kwietnia 2017, 23:04yestem sko­men­to­wał tek­st Wielkie rzeczy zaczy­nają się [...]

19 kwietnia 2017, 13:29fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wielkie rzeczy zaczy­nają się [...]

26 marca 2017, 11:56Cris sko­men­to­wał tek­st Daj od­ro­binę nadziei na [...]

26 marca 2017, 07:56natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Iść do przo­du nie [...]

25 marca 2017, 10:01natalia(__ups sko­men­to­wał tek­st Daj od­ro­binę nadziei na [...]