Raspberry

623 teksty – auto­rem jest Ras­pber­ry.

Z cza­sem nau­czyłam się odróżniać szcze­ry uśmiech od fałszy­wego skrzy­wienia ust.
Z cza­sem otaczasz się ludźmi, którzy mają do zaofe­rowa­nia coś więcej niż tyl­ko pus­te obiet­ni­ce.

A. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 czerwca 2018, 22:51

Mogłabym jechać za tobą na ko­niec świata, ale cały czas się zas­ta­nawiam czy ten ko­niec jest dob­rym rozwiązaniem.

A. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 maja 2018, 21:59

Poukładaj mnie

Raz na ja­kiś czas trze­ba zro­bić porządek w kon­taktach. Oczy­wiście nie liczą się zys­ki czy stra­ty, liczy się to jak ktoś ciebie trak­tu­je. Nie chodzi też o głas­ka­nie po głowie, kiedy tylko [...] — czytaj całość

dziennik • 12 maja 2018, 22:05

Na­wet jeśli dziś nie było łat­wo, nikt nie po­wie­dział, że jut­ro nie może być lepiej.

A.

Dobranoc. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 2 maja 2018, 23:50

Nic co jest pół na pół, nig­dy nie sta­nie się całością.
Więc al­bo chcesz całość, al­bo ok­ruchy.

A.

Miłego wieczoru! 

myśl
zebrała 3 fiszki • 30 kwietnia 2018, 18:06

Każda ra­na, bu­duje mur.
Każdy uśmiech ten mur niszczy.

A. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 kwietnia 2018, 00:40

Da­wanie złud­nych nadziei można porównać do po­wol­ne­go za­bija­nia. Nie sa­mego człowieka ja­ko ciała, a duszy która w nim się zawiera.

'znów się zmieniam.

A. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 kwietnia 2018, 00:37

Przy­jaźń jest wte­dy, gdy próbu­jesz dać o wiele więcej niż sam masz. Nie dla­tego, że tak wy­pada czy trze­ba, ale dla­tego że tak chcesz.

A. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 28 kwietnia 2018, 00:33

Bądź szczęśli­wa nie dla­tego, że to dla in­nych nie do zniesienia. Bądź szczęśli­wa, bo ro­bisz to co nap­rawdę kochasz.

A.

Cały świat mówi dobranoc. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 kwietnia 2018, 21:56

Cza­sem by poczuć się wol­nym, człowiek mu­si się związać na chwilę. Poczuć, że to ja oso­biście de­cyduję o swo­jej wol­ności. Bier­ność człowieka w tej spra­wie przyczy­nia się do wielu niepo­rozu­mień.

A. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 kwietnia 2018, 06:06

Raspberry

Idę po swoje!

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Raspberry

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

10 czerwca 2018, 22:09yestem sko­men­to­wał tek­st Z cza­sem nau­czyłam się [...]

10 czerwca 2018, 22:07Raspberry sko­men­to­wał tek­st Z cza­sem nau­czyłam się [...]

10 czerwca 2018, 10:26mill sko­men­to­wał tek­st Z cza­sem nau­czyłam się [...]

10 czerwca 2018, 07:40yestem sko­men­to­wał tek­st Z cza­sem nau­czyłam się [...]

9 czerwca 2018, 22:51Raspberry do­dał no­wy tek­st Z cza­sem nau­czyłam się [...]

29 maja 2018, 21:59Raspberry do­dał no­wy tek­st Mogłabym jechać za tobą [...]

12 maja 2018, 22:05Raspberry do­dał no­wy tek­st Poukładaj mnie

3 maja 2018, 14:02yestem sko­men­to­wał tek­st Nawet jeśli dziś nie [...]

2 maja 2018, 23:50Raspberry do­dał no­wy tek­st Nawet jeśli dziś nie [...]