Raspberry

631 tekstów – auto­rem jest Ras­pber­ry.

Życie to tyl­ko chwi­la, dla­tego war­to zad­bać o to by te chwilę spędzić z właści­wym człowiekiem. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 9 września 2018, 22:21

Nie mu­sisz się zmieniać dla człowieka, który cię kocha, wte­dy wys­tar­czy że jes­teś i chcesz być. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 września 2018, 22:19

W życiu nie chodzi o to by dla dru­giego człowieka porzu­cić całe swo­je życie, ale o to by zna­leźć w nim miej­sce dla niego. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 września 2018, 22:17

Świado­mość is­tnienia ko­goś, kto jest dla człowieka całym wszechświatem, spra­wia że żyje się łatwiej. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 9 września 2018, 22:14

Spokój jest dla tych, którzy przes­ta­li już żyć. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 19 sierpnia 2018, 21:59

Cza­sem trze­ba zas­ma­kować zła, żeby do­cenić dobro. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 lipca 2018, 22:36

Często łat­wiej jest odejść niż wal­czyć, ale są ludzie dla których będę wal­czyć do sa­mego końca. Może jeszcze się nam nie udało nig­dy wyg­rać, ale jeśli nie spróbuję to się nie do­wiem. Nie jes­tem z tych co to przeg­ry­wają na starcie.

A. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 12 lipca 2018, 20:57

'otwórz oczy

Żyje­my w cza­sach, kiedy pra­wie każdy człowiek ma te­lefon i dostęp to in­terne­tu. Ludzie wie­cznie chodzą za­pat­rze­ni w te małe ek­ra­ny wie­cznie gdzieś pędzą. Dzi­siaj zro­zumiałam, że życie po­lega na czymś więcej [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 2 fiszki • 5 lipca 2018, 21:29

Z cza­sem nau­czyłam się odróżniać szcze­ry uśmiech od fałszy­wego skrzy­wienia ust.
Z cza­sem otaczasz się ludźmi, którzy mają do zaofe­rowa­nia coś więcej niż tyl­ko pus­te obiet­ni­ce.

A. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 9 czerwca 2018, 22:51

Mogłabym jechać za tobą na ko­niec świata, ale cały czas się zas­ta­nawiam czy ten ko­niec jest dob­rym rozwiązaniem.

A. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 29 maja 2018, 21:59

Raspberry

Idę po swoje!

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Raspberry

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

1 listopada 2018, 21:37yestem sko­men­to­wał tek­st Życie to tyl­ko chwi­la, [...]

1 listopada 2018, 13:17fyrfle sko­men­to­wał tek­st Życie to tyl­ko chwi­la, [...]

10 września 2018, 22:33Raspberry sko­men­to­wał tek­st Życie to tyl­ko chwi­la, [...]

10 września 2018, 22:30Raspberry sko­men­to­wał tek­st Życie to tyl­ko chwi­la, [...]

10 września 2018, 19:40yestem sko­men­to­wał tek­st Życie to tyl­ko chwi­la, [...]

10 września 2018, 09:52fyrfle sko­men­to­wał tek­st Życie to tyl­ko chwi­la, [...]

9 września 2018, 22:21Raspberry do­dał no­wy tek­st Życie to tyl­ko chwi­la, [...]

9 września 2018, 22:19Raspberry do­dał no­wy tek­st Nie mu­sisz się zmieniać [...]

9 września 2018, 22:17Raspberry do­dał no­wy tek­st W życiu nie chodzi [...]