Raspberry

568 tekstów – auto­rem jest Ras­pber­ry.

Mieć przy so­bie przy­naj­mniej jed­ne­go ta­kiego człowieka, który cię ro­zumie i nie boisz się przy nim oka­zać swoich słabości to jak mieć już wszystko.
Jeśli nie boisz się być sobą to znaczy że masz wszys­tko. Uda­wanie jest strasznie męczące, a praw­da prędzej czy później wyj­dzie na jaw.

Miłego wie­czo­ru.

A. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 17 października 2017, 17:31

Większość ludzi nie ob­chodzi to kim jes­teś, ani co sobą rep­re­zen­tu­jesz, ale gdy upa­dasz, jes­teś na us­tach wszys­tkich. Nie pozwól by in­ni de­cy­do­wa­li o tym kim jes­teś, a zacznij być sobą bez względu na to czy in­ni chcą cię taką widzieć czy nie. Zacznij żyć dla siebie. To two­je życie, które­go nikt za ciebie nie przeżyje choć bar­dzo byś chciała.

A. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 5 października 2017, 23:48

Nie mu­sisz wciąż do­gadzać wszys­tkim wokół siebie, wys­tar­czy że do­godzisz sobie.
Nie za­pomi­naj o so­bie i swoich pot­rze­bach.
Nie poświęcaj swo­jego szczęścia dla ko­goś, ko­go ono w ogóle nie ob­chodzi.

Dob­rej no­cy.

A. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 4 października 2017, 22:34

Nie mu­sisz sta­wać na po­dium, by poczuć smak wygranej.

Jes­tem przeszczęśli­wa. Naj­bar­dziej na świecie. Kocham mo­je życie!

A.

Śpij spokojnie. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 1 października 2017, 21:40

Szczęście to wszecho­bec­na ra­dość, którą dzielisz na mi­lion części bez względu na to czy ko­goś ob­chodzi Twój los czy nie. Jes­teś jak światło, które oświet­la drogę do ce­lu.

A. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 30 września 2017, 00:41

Bez­senność to przy­padłość ludzi, którzy układają so­bie życie w no­cy lub pra­cują.

A. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 30 września 2017, 00:34

Pew­ność siebie, to nie prze­kona­nie że jes­tem lep­sza od in­nych, a to że jes­tem dob­ra ta­ka jestem.

Dob­rej nocy.

A. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 27 września 2017, 22:18

Wartości

Kiedyś zdarzyło mi się za­pytać ko­goś czy wie, że is­tnieje ta­kie coś jak bez­wa­run­ko­wa miłość. W od­po­wie­dzi usłyszałam śmiech, później jed­nak padło py­tanie zwrot­ne: a co to w ogóle jest? Zaczęłam nieudolnie [...] — czytaj całość

dziennik
zebrał 1 fiszkę • 24 września 2017, 23:13

Mo­je marze­nia spełniają się codzien­nie, bo marzę o czymś co jest w pełni osiągal­ne. Dzięki te­mu bar­dziej do­ceniam te małe, a za­razem WIEL­KIE rzeczy.

Spo­koj­nej nocy.

A. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 września 2017, 02:41

Po­konując słabości, zdo­bywam szczy­ty, kiedyś nie do zdo­bycia. Z cza­sem rzeczy trud­ne do wy­kona­nia, stają się z każdym kro­kiem co­raz łat­wiej­sze.

Dob­rej nocy.

A. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 20 września 2017, 21:31

Raspberry

Idę po swoje!

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Raspberry

Użytkownicy
Q R S
Pokaż
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność

17 października 2017, 22:13Raspberry sko­men­to­wał tek­st Mieć przy so­bie przy­naj­mniej [...]

17 października 2017, 17:59yestem sko­men­to­wał tek­st Mieć przy so­bie przy­naj­mniej [...]

17 października 2017, 17:31Raspberry do­dał no­wy tek­st Mieć przy so­bie przy­naj­mniej [...]

7 października 2017, 21:17Raspberry sko­men­to­wał tek­st Nie mu­sisz wciąż do­gadzać [...]

7 października 2017, 13:49yestem sko­men­to­wał tek­st Nie mu­sisz wciąż do­gadzać [...]

6 października 2017, 12:08nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Większość ludzi nie ob­chodzi [...]

6 października 2017, 08:43fyrfle sko­men­to­wał tek­st Większość ludzi nie ob­chodzi [...]

5 października 2017, 23:48Raspberry do­dał no­wy tek­st Większość ludzi nie ob­chodzi [...]

5 października 2017, 23:32Raspberry sko­men­to­wał tek­st Gdybym mogła, to bym [...]